НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда 

"ЕЛ БАТ" АД, Долна баня

2040 гр. Долна баня, местност Съръмеше, кв. 121, УПИ I, Административна сграда

обявява на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

"Увеличаване на водни количества за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение"

"Оптимизация на Инсталация за механична преработка на вторични продукти"